ดาวน์โหลด

ประกาศเจตนารมณ์โรงเรียน เรื่อง นโยบาย

ชื่อไฟล์: 1692068187.pdf
งานบริหารงานทั่วไป 15 ส.ค. 2566 ดาวน์โหลด

ใบอนุญาตใช้รถยนต์หกล้อ

ชื่อไฟล์: 1643001741.docx
งานบริหารงานทั่วไป 24 ม.ค. 2565 ดาวน์โหลด

ใบแจ้งปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 65

ชื่อไฟล์: 1643001721.doc
งานบริหารงานทั่วไป 24 ม.ค. 2565 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอใช้สถานที่ จากหน่วยงานภายนอก

ชื่อไฟล์: 1643001691.doc
งานบริหารงานทั่วไป 24 ม.ค. 2565 ดาวน์โหลด

บันทึกข้อความขอใช้อาคารสถานที่ ภายในโรงเรียน

ชื่อไฟล์: 1643001662.docx
งานบริหารงานทั่วไป 24 ม.ค. 2565 ดาวน์โหลด