อ่านบทความ

สื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือไซเบอร์วัคซีน (Cyber Vaccine)

         โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา ขอประชาสัมพันธ์สื่อไซเบอร์วัคซีน โดยศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) ได้จัดทำสื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือไซเบอร์วัคซีน (Cyber Vaccine) โดยมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชน เกิดความตระหนักรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกงและปลอดภัยจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

         โดยท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ https://24hicarecenter.com/cybervaccinated