อ่านบทความ

วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2566

วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2566

            วันครูแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี โดยวันครูในปี 2566 นี้อยู่ใกล้กับวันเด็กแห่งชาติ วันครูมีไว้เพื่อเชิดชู “ครู” ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีและดูแลเด็กให้เป็นผู้ที่มีความรู้พร้อมเป็นกำลังของชาติ

ประวัติวันครูแห่งชาติ

            วันครูขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2500 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 เป็นวันที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติครูในพระราชกิจจานุเบกษา โดยจัดตั้งสภาในกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า “คุรุสภา” ซึ่งเป็นนิติบุคคล รวบรวมคุณครูในสังกัดมาเป็นสมาชิกคุรุสภา สมาชิกมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อสถาบันวิชาชีพครู พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ

คำขวัญวันครู จากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต

ดูภาพเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา <--- ภาพกิจกรรมวันครู   ภาพกิจกรรมกีฬาวันครู