อ่านบทความ

นโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

นโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

ประกาศโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

เรื่อง นโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2566

…………………………………………………

                                      โรงเรียนปางศิลาทองศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย

                     สุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  จึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย  ดังนี้

    1. สนับสนุนให้มีการพัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย
    2. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
    3. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
    4. บริหารจัดการโครงการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ
    5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยจากสารพิษ
    6. ส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากร และชุมชนได้ออกกำลังกาย โดยโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
    7. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านสุขภาพแก่นักเรียนทุกระดับชั้น
    8. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
    9. ความปลอดภัยในโรงเรียนถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันของครูบุคลากร และนักเรียนทุกคน

                             จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                             

                             ประกาศ ณ วันที่  16  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2566                                                                                                                               (นายธนายุทธ    คลังวงษ์)

                                                                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา