อ่านบทความ

กิจกรรมเข้าค่าย-พักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2566

      วันที่ 24-25-26 มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย-พักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รวม 3 วัน 2 คืน) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (รวม 2 วัน 1 คืน) เพื่อให้ลูกเสือ–เนตรนารี มีความอดทน มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเรียนรู้วิชาลูกเสือ–เนตรนารีเพิ่มเติม ฝึกการเป็นผู้นำ ปฏิบัติตนให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร

<<คลิกดูรูปภาพตามหัวข้อ>>  เดินทางไกล ม.2   เดินทางไกล ม.3  ฐานผจญภัยกลางคืน  กิจกรรมรอบกองไฟ  เปิดกองลูกเสือ  ฐานHowDoYouDo  พิธีเปิดกองลูกเสือ