บุคลากร

นายธนายุทธ คลังวงษ์
ชื่อ-สกุล :
นายธนายุทธ คลังวงษ์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอก :
การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
0888888888
อีเมล์ :
example@email.com
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา บทคัดย่อ
รอการอัพเดตข้อมูล...