บุคลากร

นางสาวรจนา  แก้วตา
ชื่อ-สกุล :
นางสาวรจนา แก้วตา
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :
การศึกษามหาบัณฑิต
วิชาเอก :
บริหารการศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา บทคัดย่อ
รอการอัพเดตข้อมูล...