บุคลากร

นางศรีประไพร เจาะขาว
ชื่อ-สกุล :
นางศรีประไพร เจาะขาว
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
การศึกษามหาบัณฑิต
วิชาเอก :
บริหารการศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา บทคัดย่อ
รอการอัพเดตข้อมูล...