ปฎิทินกิจกรรม

อบรม Assessment for Learning

ผู้ดูแลระบบ | วันที่ 16 ธ.ค. 2566 08:00 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)

โดย: งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกับ งานวัดผลและประเมินผล