ปฎิทินกิจกรรม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

ผู้ดูแลระบบ | วันที่ 21 - 25 ส.ค. 2566 00:00 น.

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี