ปฎิทินกิจกรรม

ตรวจสุขภาพประจำปี

ผู้ดูแลระบบ | วันที่ 7 ก.ย. 2566 07:00 น.

เริ่มบริการ 7.00-9.30 น
จุดที่ 1 ลงทะเบียน
จุดที่ 2 ซักประวัติ
จุดที่ 3 เจาะเลือด
จุดที่ 4 วิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย
จุดที่ 5 เอ๊กซเรย์

โดย: ฝ่ายบริหารทั่วไป