บุคลากร

บุคลากรกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวนิทัศวรรณ เมฆสว่าง

นางสาวนิทัศวรรณ เมฆสว่าง

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ครูชำนาญการพิเศษ