บุคลากร

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายธนายุทธ คลังวงษ์

นายธนายุทธ คลังวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมาวิน  จันทร์สา

นายมาวิน จันทร์สา

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล