บุคลากร

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายพิเชตร์ บัวเถื่อน

นายพิเชตร์ บัวเถื่อน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนัสชัย  แจ่มจร

นายมนัสชัย แจ่มจร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมาวิน  จันทร์สา

นายมาวิน จันทร์สา

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล