บุคลากร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายพิเชตร์ บัวเถื่อน

นายพิเชตร์ บัวเถื่อน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิชัย สันทัศ

นายวิชัย สันทัศ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน