โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4 76 93 169 42
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 5 84 105 189 38
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 94 86 180 36
รวม 14 254 284 538 -

ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 76 112 188 38
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 5 82 95 177 35
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 5 71 99 170 34
รวม 15 229 306 535 -

จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมด

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
รวมทั้งหมด 29 483 590 1073 -
 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา