โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
พันธกิจและเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

     โรงเรียนปางศิลาทองศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูและผู้บริหารมีมาตรฐานตามวิชาชีพ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

พันธกิจ

  1. พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมจิตสาธารณะ ความสำนึกในความเป็นชาติไทย รักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยและวิถีชีวิตตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการกระจายอำนาจและหลักธรรมาภิบาล
  5. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร สถาบันและหน่วยงานอื่นๆ

เป้าหมาย

  1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมจิตสาธารณะความสำนึกในความเป็นชาติไทยรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการกระจายอำนาจและหลักธรรมาภิบาล
  5. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร สถาบันและหน่วยงานอื่นๆในการจัดการเรียนการสอน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา : การออม

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  : โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

ข้อมูลโดย : ประทีป อุ่นอก | วันที่ : 23 ตุลาคม 2558
 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา