โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
คำขวัญของโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน


คติพจน์ของโรงเรียน

ทนฺโต เสฐโถ มนุษยเสสุ

(บุคคลผู้ปฏิบัติดีแล้วย่อมเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐ)

ข้อมูลโดย : ประทีป อุ่นอก | วันที่ : 31 ธันวาคม 2558
 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา