โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เขียนโดย : ประเวช ผิวพรรณ วันที่ : 15 กรกฎาคม 2561
ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ประเภทผลงาน : เอกสารประกอบการสอน
ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางกันตพร ผิวพรรณ
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง     รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน  นางกันตพร ผิวพรรณ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

                 โรงเรียน ปางศิลาทองศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ปีการศึกษา  2560

_____________________________________________________________________________

บทคัดย่อ

          รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน และ หลังเรียน เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ของนักเรียนโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ของนักเรียนโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41   ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน  38 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต ชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิภาพของผลลัพธ์( E1 / E2) และการทดสอบคะแนนที (t – test) 

ผลการศึกษา พบว่า

                     1. ผลการหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่ามีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 89.40/82.43 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

                     2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเอกสารประกอบ  การเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                     3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้     การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52)

Download ไฟล์ PDF : 1531636630.pdf

อ่านแล้ว: 125 ครั้ง ปีที่ประเมิน 2560
 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา