โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณิชาบูล นิลรัตน์
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
สาขา : การศึกษามหาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0910256266
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญเมือง กิ่งเส็ง
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
สาขา : การศึกษามหาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0898565082
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเจษฏ์นันท์ กกขุนทด
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ครุศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0870733599
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางปวริสา วาปี
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ครุศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0953074530
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ เนตรทิพย์
วิทยฐานะ : ครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ศึกษาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0984180588
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนัญญา สุขรัตน์
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ศึกษาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0846102529
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเทพสิรี ตะนัยศรี
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ศึกษาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0875458528
 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา