โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยสวรรค์์ วรอินทร์
วิทยฐานะ : ครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการศึกษา คณะครุุศาสตร์์
เบอร์โทรศัพท์ : 0945019769
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิไลวรรณ คำบาง
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ครุศาสตรบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0895625616
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุขชัย อือนอก
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การศึกษามหาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0811774096
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกชพรรณ ต.เจริญ
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ศึกษาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0861905943
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางอุดมลักษณ์ อภิชาตยานนท์
วิทยฐานะ : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ครุศาสตร์บัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0897022063
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางมโนชา บัวเถื่อน
วิทยฐานะ : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ครุศาสตร์บัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0897013223
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นายจิระวัฒน์ โรจนศิลป์
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
สาขา : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0918439079
 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา