โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายธนายุทธ คลังวงษ์

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

(ผู้อำนวยการสถานศึกษา)

นายกสิน วิเศษ

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

(รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป)

นางศรีประไพร เจาะขาว

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้าฝ่าย)

นางสาววิไลวรรณ คำบาง

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ฝ่ายงาน : งานสหกรณ์และธนาคารโรงเรียน

นางนิทัศวรรณ เมฆสว่าง

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ฝ่ายงาน : งานความสะอาด,งานบันทึกภาพถ่าย

นางกันตพร ผิวพรรณ

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ฝ่ายงาน : เว็บไซต์โรงเรียน

นายประเวช ผิวพรรณ

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ฝ่ายงาน : งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต,งานเว็บไซต์โรงเรียน,งานดูแลระบบเครือข่าย

นางสาวเจษฏ์นันท์ กกขุนทด

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ฝ่ายงาน : งานอนามัย

นายมนัสชัย แจ่มจร

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ฝ่ายงาน : งานโสตทัศนูปกรณ์ ,งานบ้านพักนักเรียน

นางสาวนิภารัตน์ หมู่มาก

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ฝ่ายงาน : สัมพันธ์ชุมชน

ว่าที่ร้อยตรีวิชาญชัย ซังหยง

วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย

ฝ่ายงาน : งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค,งานยานยนต์พาหนะ

นายสุขชัย อือนอก

วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย

ฝ่ายงาน : งานสัมพันธ์ชุมชน,งานโภชนาการ,งานอาคารสถนที่

นางสาวศาวพา บัวศรี

วิทยฐานะ : ครู

ฝ่ายงาน : งานสหกรณ์และธนาคารโรงเรียน ,งานสารสนเทศกลุ่มงาน

นางอุดมลักษณ์ อภิชาตยานนท์

วิทยฐานะ : พนักงานราชการ

ฝ่ายงาน : งานอนามัยโรงเรียน

นางสาวจารุจันทร์ ชูเจริญ

วิทยฐานะ : เจ้าหน้าที่

ฝ่ายงาน : งานสารบรรณ

 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา