โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาพร เอี๋ยวศิริ
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ครุศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0882803098
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปุณณาสา พึ่งเนียม
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0806882769
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนานันต์ จูกระโทก
วิทยฐานะ : ครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การศึกษามหาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0871958659
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัสชัย แจ่มจร
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
สาขา : การศึกษามหาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0892705704
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุรีย์พร บุญชื่น
วิทยฐานะ : ครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ครุศาสตร์บัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0850490942
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนาภรณ์ มาคุ้ม
วิทยฐานะ : ครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
สาขา : ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0818533656
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิวาพร กันรังรัมย์
วิทยฐานะ : ครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
สาขา : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0964019303
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุกฤษฏิ์ อุ่นเจริญ
วิทยฐานะ : ครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
สาขา : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 095634307
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญลักษณ์ กันยะมี
วิทยฐานะ : ครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ครุศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0843721709
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุญสิตา มูลสัน
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ศึกษาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 097969400
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนาภรณ์ กันตี
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0904353725
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางเบญจพร ทับทอง
วิทยฐานะ : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0877350771
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชฎา อำไพพันธุ์
วิทยฐานะ : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0928941747
 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา