โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

ข้อมูลบุคลากร

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา มีบุคลากรดังต่อไปนี้

ประเภทบุคลากร เพศ รวม
ชาย หญิง
ฝ่ายบริหาร 3 2 5
ข้าราชการครู 10 27 37
พนักงานราชการ 1 5 6
ครูผู้ช่วย 4 7 11
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
ครูต่างชาติ 0 0 0
เจ้าหน้าที่ 0 2 2
นักการภารโรง 0 0 0
แม่บ้าน 0 0 0
พนักงานขับรถ 0 0 0
รวม 18 44 62

จำนวนบุคลากรของโรงเรียนตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะ เพศ รวม
ชาย หญิง
ครู 3 9 12
ชำนาญการ 4 12 16
ชำนาญการพิเศษ 6 8 14
เชี่ยวชาญ 0 0 0
เชี่ยวชาญพิเศษ 0 0 0
รวม 13 29 42

จำนวนบุคลากรของโรงเรียนตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา เพศ รวม
ชาย หญิง
ปริญญาตรี 7 36 43
ปริญญาโท 9 7 16
ปริญญาเอก 1 0 1
รวม 17 43 60

จำนวนบุคลากรของโรงเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/หมวดวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพศ รวม
ชาย หญิง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 6 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 6 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 11 13
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 3 4 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 2 1 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและดนตรี 3 0 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 2 3 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 10 11
รวม 15 41 56
ข้อมูล ณ วันที่: 19 พฤศจิกายน 2559
โดย : ประทีป อุ่นอก
 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา