โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ชื่อ-นามสกุล : นายมาวิน จันทร์สา
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
สาขา : การศึกษามหาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0863835495
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางนัทธมนกาญจน์ จูนก
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ครุศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0996245197
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางกันตพร ผิวพรรณ
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
สาขา : การศึกษามหาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0917899778
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นายประเวช ผิวพรรณ
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
สาขา : การศึกษามหาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0917899778
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนาภัทร หัตถบูรณ์
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0964539641
 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา