โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกัญญา แสงประทุม
วิทยฐานะ : ครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ครุศาสตร์บัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0616842130
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางศรีประไพร เจาะขาว
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
สาขา : การศึกษามหาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0814981540
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมภพ ท่าพริก
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
สาขา : การศึกษามหาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0818867968
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางนวลจันทร์ ธานัง
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
สาขา : การศึกษามหาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0895680494
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกษศิรินทร์ คงกล้า
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ครุศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0807714323
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยลักษณ์ ยุทธอาสา
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การศึกษามหาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0850506298
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญารินทร์ บุญรัศมีจันทร์
วิทยฐานะ : ครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0914364007
 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา