โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายชาติชาย ระวังภัย

วิทยฐานะ : เชี่ยวชาญ

(ผู้อำนวยการสถานศึกษา)

นายกสิน วิเศษ

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

(รองผู้อำนวยการสถานศึกษา)

นายจักรกริช ทรัพย์ประสม

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

(รองผู้อำนวยการสถานศึกษา)

นางวิไลวรรณ สมัตถะ

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

(รองผู้อำนวยการสถานศึกษา)

นางสาวขวัญเมือง กิ่งเส็ง

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

(บริหารงานการเงิน,งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)

นายวิชัย สันทัศ

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้าฝ่าย)

นางศรีประไพร เจาะขาว

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้าฝ่าย)

นางสาวปุณณาสา พึ่งเนียม

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

(งานวางแผนงานด้านวิชาการ,งานจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา,งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึ)

 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา