โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุษยา คมขำ
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ศิลปศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0947530665
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางชนาภา ห้อยพรมราช
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ศิลปศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 085-363982
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางมธุรส ปานเหง้า
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การศึกษามหาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0931965941
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิภารัตน์ หมู่มาก
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0862098274
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุทธาสินี มากสุข
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ครุศาสตร์บัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 093147399
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชมภูนุช จูอ๋อง
วิทยฐานะ : ครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0882808799
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศาวพา บัวศรี
วิทยฐานะ : ครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ครุศาสตรบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0951975884
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทองสุข แสงศรีจันทร์
วิทยฐานะ : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ครุสาสตร์บัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0940384828
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณา โกตะมะ
วิทยฐานะ : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ครุสาสตร์บัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0996151924
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นายเชาวนนท์ ระวังภัย
วิทยฐานะ : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
สาขา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0953933886
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกดวลีพร สายนวล
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ศิลปศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0959587224
 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา