โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย สันทัศ
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การศึกษาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0898781974
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นางนิทัศวรรณ เมฆสว่าง
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0875215086
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีวิชาญชัย ซังหยง
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0900576489
 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา