โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายธนายุทธ คลังวงษ์

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

(ผู้อำนวยการสถานศึกษา)

นางสาวขวัญเมือง กิ่งเส็ง

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

(บริหารงานการเงิน,งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)

นายสมภพ ท่าพริก

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายงาน : สารสนเทศกลุ่มงานงบประมาณ

นางนัทธมนกาญจน์ จูนก

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายงาน : งานบริหารพัสดุ,งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP เงินงบประมาณตลอดปี ,งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

นางนวลจันทร์ ธานัง

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายงาน : งานบริทางการเงิน ,งานบริหารการเงินด้านสวสวัสดิการ ,งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ,งานคู

นางสาวบุษยา คมขำ

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ฝ่ายงาน : งานแผนงาน

นางชนาภา ห้อยพรมราช

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายงาน : งานบัญชีงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวรัตนาภรณ์ มาคุ้ม

วิทยฐานะ : ครู

ฝ่ายงาน : งานพัสดุระบบบันทึกจัดซื้อจัดจ้าง ,งานพัสดุระบบEGPเงินนอกงบประมาณ

นางสาวรัตนาภรณ์ กันตี

วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย

ฝ่ายงาน : งานแผนงาน

นางเบญจพร ทับทอง

วิทยฐานะ : พนักงานราชการ

ฝ่ายงาน : งานการเงิน,ทำชุดเบิกลูกจ้าง,โครงการเรียนฟรีี.จัดทำหน้างบใบสำคัญต่างๆ

นางสาววรรณา โกตะมะ

วิทยฐานะ : พนักงานราชการ

ฝ่ายงาน : งานบริหารพัสดุ,งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP เงินงบประมาณตลอดปี,งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา