โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและดนตรี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธนา ปานเหง้า
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
สาขา : การศึกษามหาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0805128556
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระพงษ์ คงสิบ
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ครุศาสตร์บัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0846214214
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นายรัฏธนนท์ จันทร์เสมานนท์
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0629699645
ครูประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุมิธ อุ่นแก้ว
วิทยฐานะ : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ครุศาสตร์บัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0947146235
 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา