โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายธนายุทธ คลังวงษ์

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

(ผู้อำนวยการสถานศึกษา)

นายกสิน วิเศษ

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

(รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน)

นายวิชัย สันทัศ

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้าฝ่าย)

นายมาวิน จันทร์สา

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายงาน : งานบุคลากร,งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา,งานยาเสพติด

นางสาวณิชาบูล นิลรัตน์

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ฝ่ายงาน : บุคลากร

นางปวริสา วาปี

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ฝ่ายงาน : แผนงานและโครงการกลุ่มบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน

นายธีระพงษ์ คงสิบ

วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย

ฝ่ายงาน : งานส่งเสริมระเบียบวินัย และงานส่งเสริมนักเรียนพฤติกรรมดีเด่น

นางสาวทิวาพร กันรังรัมย์

วิทยฐานะ : ครู

ฝ่ายงาน : งานระบบดูแลช่วยเหลือ แก้ไขพฤติกรรม ส่งเสริมระเบียบวินัย

นางสาวกัญญารินทร์ บุญรัศมีจันทร์

วิทยฐานะ : ครู

ฝ่ายงาน : งาน

นางสาวชมภูนุช จูอ๋อง

วิทยฐานะ : ครู

ฝ่ายงาน : งานพัสดุกลุ่มบริหารบุคคลฯ ,งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ,งานส่งเสริมระเบียบวินัย

นางสาวธนัญญา สุขรัตน์

วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย

ฝ่ายงาน : งานพัสดุ

นางสาวกชพรรณ ต.เจริญ

วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย

ฝ่ายงาน : งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

นายเชาวนนท์ ระวังภัย

วิทยฐานะ : พนักงานราชการ

ฝ่ายงาน : งานกิจการนักเรียนด้านส่งเสริมระเบียบวินัย,งานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน,งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นางสาวรัชฎา อำไพพันธุ์

วิทยฐานะ : ครูอัตราจ้าง

ฝ่ายงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด,ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน,แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน,ประกันอุบัติเหตุนักเรีย

นางสาวเกดวลีพร สายนวล

วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย

ฝ่ายงาน : งานระบบดูแลช่วยเหลือ

 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา