โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายชาติชาย ระวังภัย

วิทยฐานะ : เชี่ยวชาญ

(ผู้อำนวยการสถานศึกษา)

นางสาวปุณณาสา พึ่งเนียม

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

(งานวางแผนงานด้านวิชาการ,งานจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา,งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึ)

นางสุภาพร เอี๋ยวศิริ

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายงาน : ห้องสมุด

นางสาวจารุนันท์ หมู่อำพันธ์

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ฝ่ายงาน : งานแนะแนว

นางสาวธนาภัทร หัตถบูรณ์

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ฝ่ายงาน : วัดผลและประเมินผล

นางสาวเกษศิรินทร์ คงกล้า

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ฝ่ายงาน : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายยุทธนา ปานเหง้า

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายงาน : อัดสำเนาเอกสารวิชาการ

นางมธุรส ปานเหง้า

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ฝ่ายงาน : ทะเบียนนักเรียน

นางสาวสุรีย์พร บุญชื่น

วิทยฐานะ : ครู

ฝ่ายงาน : งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ,งานวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ,งานรับนักเ

นางสาวสุกัญญา แสงประทุม

วิทยฐานะ : ครู

ฝ่ายงาน : งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวสุทธาสินี มากสุข

วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย

ฝ่ายงาน : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสุกฤษฏิ์ อุ่นเจริญ

วิทยฐานะ : ครู

ฝ่ายงาน : นิเทศภายใน ,Onet ,Stem

นางสาวกัญญารินทร์ บุญรัศมีจันทร์

วิทยฐานะ : ครู

ฝ่ายงาน : งานสารสนเทศ,งานสารบรรณ

นายอภิชาติ เนตรทิพย์

วิทยฐานะ : ครู

ฝ่ายงาน : งานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ,งานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

นางสาวธัญลักษณ์ กันยะมี

วิทยฐานะ : ครู

ฝ่ายงาน : งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน ,งานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

นายรัฏธนนท์ จันทร์เสมานนท์

วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย

ฝ่ายงาน : งานโอเน็ต .งานวัดผล

นางสาวบุญสิตา มูลสัน

วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย

ฝ่ายงาน : ห้องสมุด

Rommel Calambro

วิทยฐานะ : ครูต่างชาติ

ฝ่ายงาน : -

นางสาวทองสุข แสงศรีจันทร์

วิทยฐานะ : พนักงานราชการ

ฝ่ายงาน : งานพัสดุวิชาการ,งานสารบรรณวิชาการ,งานคัดเลือกหนังสือเรียนของโรงเรียน,กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วม

นายสุมิธ อุ่นแก้ว

วิทยฐานะ : ครูอัตราจ้าง

ฝ่ายงาน : อัดสำเนาเอกสารวิชาการ

 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา