โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายธนายุทธ คลังวงษ์

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

(ผู้อำนวยการสถานศึกษา)

นายจิระวัฒน์ โรจนศิลป์

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

(งานวิชาการ)

นางสุภาพร เอี๋ยวศิริ

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายงาน : ห้องสมุด

นางสาวเกษศิรินทร์ คงกล้า

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ฝ่ายงาน : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายยุทธนา ปานเหง้า

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายงาน : อัดสำเนาเอกสารวิชาการ

นางสาวปิยลักษณ์ ยุทธอาสา

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ฝ่ายงาน : งานแนะแนว

นางมธุรส ปานเหง้า

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ฝ่ายงาน : ทะเบียนนักเรียน

นายชัยสวรรค์์ วรอินทร์

วิทยฐานะ : ครู

ฝ่ายงาน : งานแนะแนว

นางสาวสุรีย์พร บุญชื่น

วิทยฐานะ : ครู

ฝ่ายงาน : งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ,งานวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ,งานรับนักเ

นางสาวสุกัญญา แสงประทุม

วิทยฐานะ : ครู

ฝ่ายงาน : งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวสุทธาสินี มากสุข

วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย

ฝ่ายงาน : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสุกฤษฏิ์ อุ่นเจริญ

วิทยฐานะ : ครู

ฝ่ายงาน : นิเทศภายใน ,Onet ,Stem

นายอภิชาติ เนตรทิพย์

วิทยฐานะ : ครู

ฝ่ายงาน : งานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ,งานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

นางสาวธัญลักษณ์ กันยะมี

วิทยฐานะ : ครู

ฝ่ายงาน : งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน ,งานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

นายรัฏธนนท์ จันทร์เสมานนท์

วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย

ฝ่ายงาน : งานโอเน็ต .งานวัดผล

นางสาวบุญสิตา มูลสัน

วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย

ฝ่ายงาน : ห้องสมุด

นางสาวทองสุข แสงศรีจันทร์

วิทยฐานะ : พนักงานราชการ

ฝ่ายงาน : งานพัสดุวิชาการ,งานสารบรรณวิชาการ,งานคัดเลือกหนังสือเรียนของโรงเรียน,กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วม

 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา