โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

กฏระเบียบของโรงเรียน

.
รหัสพฤติกรรมและเกณฑ์การเพิ่มคะแนนความดี ( ด้านบวก )
รหัส พฤติกรรม คะแนน
501 ช่วยเหลือครูเช่น ยกของ รดน้ำต้นไม้ ลบกระดาน อื่น ๆ +2
502 ร่วมกิจกรรมทางวิชาการและวันสำคัญที่โรงเรียนจัดขึ้น +2
503 ช่วยเหลืองานโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ( เกียรติบัตรรับรอง ) +10
504 เก็บเงินหรือของตกได้มีราคาไม่เกิน 50 บาท นำไปประกาศแจ้งหาเจ้าของ +5ปด
505 เก็บเงินหรือของตกได้มีราคา 51 - 100 บาท นำไปประกาศแจ้งหาเจ้าของ +10ปด
506 เก็บเงินหรือของตกได้มีราคาตั้งแต่ 101 บาท ขึ้นไป นำไปประกาศแจ้งหาเจ้าของ +20ปด
507 มีผลงานดีเด่นหรือสร้างชื่อเสียงระดับโรงเรียน +10ปด
508 มีผลงานดีเด่นหรือสร้างชื่อเสียงระดับกลุ่มโรงเรียน +15ปด,จด
509 มีผลงานดีเด่นหรือสร้างชื่อเสียงระดับเขตพื้นที่การศึกษา +20ปด,จด
510 มีผลงานดีเด่นหรือสร้างชื่อเสียงระดับจังหวัด +30ปด,จด,มก
511 มีผลงานดีเด่นหรือสร้างชื่อเสียงระดับประเทศ +50ปด,จด,มก,มท
512 แจ้งเบาะแสหรือชี้ช่องทางในการกระทำผิด หรือ แจ้งผู้กระทำผิด (ไม่รุนแรง) +10
513 แจ้งเบาะแสหรือชี้ช่องทางในการกระทำผิด หรือ แจ้งผู้กระทำผิด (รุนแรง) +20
514 เข้าร่วมกิจกรรมตอนเช้าอย่างสม่ำเสมอ ( เฉพาะฝ่ายปกครอง ) +20ปด,จด
515 ปรับงานที่เป็นผลดีแก่ทางโรงเรียนในระดับน้อยที่สุด +5
516 ปรับงานที่เป็นผลดีแก่ทางโรงเรียนในระดับน้อย +10
517 ปรับงานที่เป็นผลดีแก่ทางโรงเรียนในระดับปานกลาง +15
518 ปรับงานที่เป็นผลดีแก่ทางโรงเรียนในระดับมาก +20
519 ปรับงานที่เป็นผลดีแก่ทางโรงเรียนในระดับมากที่สุด +30
520 เข้าร่วมการฝึกอบรมที่โรงเรียนส่งไปเข้าร่วม +10ปด

หมายเหตุ

     ปด คือ ประกาศความดี   จด คือ แจ้งความดี   มก คือ มอบเกียรติบัตร   มท คือ พิจารณามอบทุนการศึกษา
     514 ปกครองจะตัดคะแนนวันที่นักเรียนไม่มาเข้าแถวเป็นรายกรณี และจะบันทึกเมื่อสิ้นภาคเรียน
     515 - 520 เกณฑ์การวัดคือระยะเวลา ผลประโยชน์ของกิจกรรมที่ทำและดุลยพินิจของครูผู้ควบคุม

หลักเกณฑ์การปฏิบัติของพฤติกรรมด้านบวกมีดังนี้

1. นักเรียนมีผลคะแนนรวม 10 - 50 คะแนน
     ประกาศความดีให้ทราบโดยทั่วกัน
2. นักเรียนมีผลคะแนนรวม 51 - 80 คะแนน
     ประกาศความดีให้ทราบโดยทั่วกัน และแจ้งผู้ปกครองทราบความดี
3. นักเรียนมีผลคะแนนรวม 81 - 100 คะแนน
     ประกาศความดีให้ทราบโดยทั่วกัน และแจ้งผู้ปกครองทราบความดี และมอบเกียรติบัตร
4. นักเรียนมีผลคะแนนรวม 100 คะแนน ขึ้นไป
     ประกาศความดีให้ทราบโดยทั่วกัน และแจ้งผู้ปกครองทราบความดี และมอบเกียรติบัตร
     และพิจารณาให้ทุนการศึกษาจากฝ่ายปกครองและฝ่ายแนะแนว
รหัสพฤติกรรมและเกณฑ์การตัดคะแนนพฤติกรรม ( ด้านลบ )
รหัส พฤติกรรม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
101 มาสายโดยไม่มีใบลา -5 -5 -10จ -30ช
102 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน -10 -10 -20จ -50ช,ทบ
103 ก่อความไม่สงบในโรงเรียน -10 -20จ -30ช -30ทบ
104 แต่งกายผิดระเบียบ ไม่ปักชื่อ และแบบผิดระเบียบโรงเรียน -10 -10 -20จ -30ช,ทส
105 ชายเสื้อออกนอกกางเกงหรือกระโปรง -10 -10 -10จ -30ช,ทส
106 กางเกงหรือกระโปรงสั้นผิดระเบียบ -10 -20 -30ช -30ทบ
107 รับประทานอาหารหรือขนมในห้องเรียนขณะเรียน -10 -10 -10จ -20ช
108 กล่าววาจาหยาบคาย -10 -10 -10จ -20ช
109 เล่นในสถานที่ที่โรงเรียนห้ามเล่น -10 -10 -20จ -30ช,ทส
110 ทุจริตในการเรียนและการสอบ -10 -20 -30ช -30ช,ทส
111 สวมรองเท้าทับส้น -10 -10 -10จ -30ทบ
112 ไม่รักษาความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ -5 -10 -10จ -20ช
113 ขาดเรียนโดยไม่มีใบลา -5 -10 -10จ -20ช
201 นำหนังสือ รูปภาพ หรือสื่อลามกอนาจารเข้ามาในโรงเรียน -20จ -30ช -30ทบ -30พก
202 ทำความสกปรกภายในโรงเรียน เช่น ทิ้งเศษกระดาษ ขยะ -20 -20จ -20ช -30ทส
203 ขีดข้อความ หรือรูปภาพบนผนังหรือสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียน -20 -20จ -30ช,ทบ -30พก,ทส
204 หนีชั่วโมงโฮมรูม -20 -20จ -20ช -30ช,ทส
205 ขีดข้อความบนเสื้อผ้าของตนเองและผู้อื่น -20 -20จ -30ช -30ช,ทส
206 ใส่เครื่องประดับมาโรงเรียน -20 -20จ -20ช -30ช,ทส
207 แต่งหน้าทาปาก -20 -20จ -20จ,ช -30ทบ
301 ไม่เข้าเรียนตามตารางเรียน (โดดเรียน) -20 -20จ -20ช,ทส -30ทบ
302 หนีเรียน (ออกจากบริเวณโรงเรียน) -20 -20จ -20ช,ทส -30พก
303 กระเป๋านักเรียนผิดระเบียบ -20 -20จ -30ช,ทส -30ทบ
304 ทำให้ทรัพย์สินของโรงเรียนและผู้อื่นเสียหายโดยเจตนา -20ชดใช้ -20จ,ชดใช้ -30ช,ชดใช้ -30ช,ทบ
305 นำโทรศัพท์เคลื่อนที่มาโรงเรียน -20จ,ยึด -30ช -30จ,ทส -30ช,ทบ
306 นำรถจักรยานยนต์จอดไว้นอกบริเวณโรงเรียน -20 -20จ -30ช,ทส -30ทบ
401 หนีการประชุม -20 -20จ -30ช,ทส -30ช,ทบ
402 ปลอมแปลงลายเซ็นต์ผู้ปกครองหรือนำบุคคลอื่นมาแอบอ้างเป็น -20จ -30ช,ทส -30ช,ทบ -30พก
403 ลักขโมย ยักยอกทรัพย์ ขู่กรรโชกทรัพย์ -50,ทส -50ทบ,ทส,พก
404 เล่นการพนันทุกชนิดในโรงเรียน -20จ -30ช,ทส -40ทบ,พก
405 พกพา หรือเสพยาเสพติด -50ช,ทส -50พก
406 มีพฤติกรรมส่อไปในทางชู้สาว -20จ -30ช,ทส -30ช,ทบ -30พก
407 สูบบุหรี่หรือดื่มของมึนเมาหรือพกพามาในโรงเรียน -30จ -30ช,ทส -40ช,ทบ
408 กลั่นแกล้ง รังแก ขู่เข็ญต่อผู้ที่อ่อนแอกว่า -20 -20จ -30ช,ทส -30ทบ
409 ทะเลาะวิวาทระหว่างเพื่อนนักเรียน (ตัวต่อตัวเฉพาะหน้า) -100 ย้ายนักเรียนที่เริ่มการทะเลาะหรือก่อเหตุ -50 คู่กรณี
410 ชักชวนบุคคลภายนอกมาก่อการทะเลาะในโรงเรียน -100 แจ้งความดำเนินคดี เชิญผู้ปกครองย้ายสถานศึกษา
411 แสดงกิริยาวาจาให้เป็นที่ขาดความเคารพครู -20จ -30ช,ทส -30ช,ทบ -30พก
412 พกพาอาวุธเข้ามาในโรงเรียนและภายนอก -50ช,ทส -50ช,ทบ,พก
413 ทะเลาะกับพวกนักเรียนด้วยกันเป็นหมู่ -100 ย้ายนักเรียนที่เริ่มการทะเลาะหรือก่อเหตุ -70 คู่กรณี
414 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต -20จ -30ช,ทส -30ช,ทบ -30พก
415 มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการทะเลาะวิวาท -20จ -30ช,ทส -30ช,ทบ -30พก
416 สมรู้ร่วมคิดในการกระทำผิด แต่ไม่ได้ลงมือกระทำผิด -30 -50จ -50ช,ทบ

หมายเหตุ

     จ คือ จดหมายแจ้งผู้ปกครองทราบ     ช คือ เชิญผู้ปกครอง   ทส คือ ทำสัญญาไว้กับโรงเรียนว่าจะไม่ประพฤติอีก
     ทบ คือ ทำทัณฑ์บนไว้หากประพฤติอีกจะต้องย้ายสถานศึกษา   พก คือ พักการเรียน

หลักเกณฑ์การปฏิบัติของพฤติกรรมด้านลบมีดังนี้

1. ถูกตัดคะแนน รวม 30 คะแนน
     พบหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนหาวิธีแก้ปัญหา
2. ถูกตัดคะแนน รวม 50 คะแนน
     เชิญพบผู้ปกครองและทำสัญญาไว้กับโรงเรียน
3. ถูกตัดคะแนน รวม 60 คะแนน
     เชิญพบผู้ปกครองและทำทัณฑ์บนและเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนรับทราบ
4. ถูกตัดคะแนน รวม 80 คะแนน
     พักการเรียน
5. ถูกตัดคะแนน รวม 100 คะแนน
     คณะกรรมการพิจารณาและเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนรับทราบ
 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา