โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาจัดกิจกรรม
1 สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ณ วัดเขาชุมแสง 21 พฤศจิกายน 2559 21 พฤศจิกายน 2559
2 การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 22 พฤศจิกายน 2559 22 พฤศจิกายน 2559
3 กิจกรรมถวายราชสดุดี ประจำปี 2559 25 พฤศจิกายน 2559 25 พฤศจิกายน 2559
4 กิจกรรมสานสัมพันธ์ บ้าน - โรงเรียน 8 ธันวาคม 2559 8 ธันวาคม 2559
5 กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 27 ธันวาคม 2559 30 ธันวาคม 2559
6 ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2/2559 23 ธันวาคม 2559 23 ธันวาคม 2559
7 โครงการค่ายเยาวชนคลองลานร่วมใจสู้ไฟป่า 21 ธันวาคม 2559 22 ธันวาคม 2559
8 กิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ 24 ธันวาคม 2559 27 ธันวาคม 2559
9 เดิน-วิ่ง อบจ.กำแพงเพชร มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่10 22 มกราคม 2560 22 มกราคม 2560
10 การสอบ Pre-ONET ม.3 5 มกราคม 2560 6 มกราคม 2560
11 อบรมโครงการการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 7 มกราคม 2560 7 มกราคม 2560
12 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1 4 กุมภาพันธ์ 2560 4 กุมภาพันธ์ 2560
13 กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือชั้นมัธมศึกษาปีที่ 2 9 กุมภาพันธ์ 2560 10 กุมภาพันธ์ 2560
14 กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือชั้นมัธมศึกษาปีที่ 3 8 กุมภาพันธ์ 2560 10 กุมภาพันธ์ 2560
15 กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือชั้นมัธมศึกษาปีที่ 4 3 กุมภาพันธ์ 2560 4 กุมภาพันธ์ 2560
 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา