โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร หน่วยงาน วันที่เพิ่มข้อมูล ดาวน์โหลด
1 ตารางเรียน ม.1 เทอม 2 ปีการศึกษา 2559 อื่นๆ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลด
2 ตารางเรียน ม.2 เทอม 2 ปีการศึกษา 2559 อื่นๆ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลด
3 ตารางเรียน ม.3 เทอม 2 ปีการศึกษา 2559 อื่นๆ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลด
4 ตารางเรียน ม.4 เทอม 2 ปีการศึกษา 2559 อื่นๆ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลด
5 ตารางเรียน ม.5 เทอม 2 ปีการศึกษา 2559 อื่นๆ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลด
6 ตารางเรียน ม.6 เทอม 2 ปีการศึกษา 2559 อื่นๆ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลด
7 ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เทอม 2 ปีการศึกษา 2559 อื่นๆ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลด
8 ผลการเรียนชั้น ม.3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 30 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลด
9 ผลการเรียนชั้น ม.3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 30 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลด
10 ผลการเรียนชั้น ม.3/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 30 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลด
11 ผลการเรียนชั้น ม.3/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 30 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลด
12 ผลการเรียนชั้น ม.3/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 30 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลด
13 ผลการเรียนชั้น ม.6/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 30 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลด
14 ผลการเรียนชั้น ม.6/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 30 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลด
15 ผลการเรียนชั้น ม.6/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 30 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลด
 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา