โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร หน่วยงาน วันที่เพิ่มข้อมูล ดาวน์โหลด
1 บันทึกการอบรม-ผลงานดีเด่น ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 14 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด
2 แบบฟอร์มแผนกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 14 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด
3 ทะเบียนคุมการยืมคืนหนังสือ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 15 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด
4 ตัวอย่างแผนกิจกรรมลดเวลาเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 15 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด
5 ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 22 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด
6 ตัวชี้วัดกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 22 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด
7 ตัวชี้วัดกลุ่มสาระศิลปะ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 22 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด
8 ตัวชี้วัดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 22 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด
9 ตัวชี้วัดกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 22 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด
10 ตัวชี้วัดกลุ่มสาระสุงคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 22 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด
11 ตัวชี้วัดกลุ่มสาระภาษาไทย ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 22 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด
12 ตัวชี้วัดกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 22 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด
13 แผนแนะแนว ม.2 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 1 พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลด
14 แผนแนะแนว ม.3 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 1 พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลด
15 แผนแนะแนว ม.4 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 1 พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลด
 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา